Thursday, January 27, 2005

இ.தி-27"உமணன் முன்னிரவில் பொதியுடன் புறப்படு என்கிறான். நீ சேற்றில் இனிதுழன்று என்னை ஆம்பல் மலர் கொணரப் பணிக்கிறாய். இப்படியாயிற்று போத்தின் வாழ்வு"

2 comments:

Anonymous said...

அருள்,

உமணன் உப்பு மூட்டையை ஏற்றியபின் குளத்தில் இருந்தால் சரி.

சுந்து

Anonymous said...

"உமணன் உப்பு மூட்டையை ஏற்றியபின் குளத்தில் இறங்காமல் இருந்தால் சரி"

என்று சொல்ல வந்தேன்